sauktukas-1

Kviečiame bendrojo ugdymo ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, tėvus (globėjus) rengti pranešimus ir dalyvauti respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Pagalba vaikui ir šeimai: galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, kuri vyks 2019 m. balandžio 25 d. 10:00 – 16:00 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, 205 aud., Šiauliai).


KONFERENCIJOS TIKSLAS

Pasidalyti teorinėmis ir praktinėmis žiniomis apie veiksmingos ir savalaikės kompleksinės pagalbos teikimą vaikui bei jo šeimai.

 

GALIMOS PRANEŠIMŲ TEMOS

 • Ankstyvoji intervencija vaikystėje
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atpažinimas ir ugdymas
 • Ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika bendrojo ugdymo mokyklose
 • Aktyvaus mokymo(si) metodų ir IKT taikymas ugdymo procese
 • Ugdymui(si) palankios aplinkos kūrimas, pritaikymas, tobulinimas
 • Tėvų (globėjų), mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas užtikrinant veiksmingą mokymą(si)
 • Individualios pagalbos plano rengimo ir įgyvendinimo patirtys

 

PRANEŠIMŲ FORMOS

 • Žodiniai pranešimai.
 • Vaizdo pranešimai.
 • Stendiniai pranešimai.
 • Diskusijos.

 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 

REIKALAVIMAI ŽODINIAMS IR STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

 • Pranešimo tematika turi būti skirta pasirinktai probleminei sričiai pristatyti.
 • Žodinių/vaizdinių pranešimų trukmė iki 10 min.
 • Stendinis pranešimas turi tilpti 1 kv. m. plote, pristatymo trukmė iki 5 min.

Stendinio pranešimo medžiaga yra pateikiama raštu, akcentuojant analizuojamos tematikos aktualumą, problemą, tyrimo tikslą, turimus tyrimo rezultatus, išvadas bei laikantis šių techninių reikalavimų:

pranešimo kalba – lietuvių, anglų k., rusų k.

pranešimo formatas – A1 formato lapas;

pranešimo padėtis – vertikalus;

antraštė (A1 formato lapo viršuje) – pateikti stendinio pranešimo pavadinimą (centruota; didžiosios, paryškintos raidės; šrifto dydis – 40); pranešimo autorius (-iai) (centruota; didžiosios, neparyškintos raidės; šriftas – 20); atstovaujama institucija/ organizacija (centruota; didžiosios, neparyškintos raidės; šriftas – 20).

 

REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS, KURIE BUS PUBLIKUOJAMI LEIDINYJE

     Dokumentas turi būti surinktas teksto rengimo programa Microsoft Word, failo pavadinimas Pavarde_Vardas.docx.

       Pageidaujama straipsnio struktūra:

• Straipsnio pavadinimas;

• Autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

• Autoriaus mokslinis laipsnis (jei yra);

• Mokslo, ugdymo ar kitos institucijos, kuriai autorius (-iai) atstovauja, pavadinimas;

• Anotacija (rašoma straipsnio pradžioje ta kalba, kuria parašytas straipsnis. Joje glaustai aprašomas straipsnio turinys, nurodomi pagrindiniai straipsnyje analizuojami klausimai). Po anotacija turi būti pateikti raktiniai žodžiai (t.y. nurodomos 3-5 pagrindinės sąvokos);

• Įvadas (pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas, tyrimo metodai);

• Pagrindinis straipsnio tekstas (teorinis tyrimo pagrindimas, tyrimo rezultatai ir jų analizė arba gerosios darbo patirties pristatymas, pavyzdžiai);

• Išvados;

• Rekomendacijos;

• Literatūros sąrašas. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas, pavyzdžiui:

Vaitkevičius J. (2000). Gamta ir žmogus: kai kurie sąveikos aspektai gamtamokslinio ugdymo kontekste. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: VI respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Vilnius, 75– 78.

     Tekste esančiose nuorodose skliausteliuose rašoma autoriaus pavardė ir metai, pavyzdžiui, (Vaitkevičius, 2000). Pateikiant tikslią citatą, nurodomas ir puslapis (Vaitkevičius, 2000, p. 75).

     Straipsnis turi būti tinkamai įformintas, parašytas taisyklinga lietuvių ar kita kalba, be klaidų, mintys išdėstytos aiškiai ir nuosekliai, naudojant profesinę kalbą, kurioje vartojamos konkrečios reikšminės sąvokos, tikslūs terminai.

       Tekstas renkamas Times New Roman šriftu vieno intervalo eilėtarpiu A4 formato lape.

     Paveikslai, lentelės, schemos turi būti sunumeruoti, parašyti jiems pavadinimai. Paraštės: kairėje – 2 cm, dešinėje – 2 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2 cm.

     Leidinys bus NESPALVOTAS. Atkreipkite dėmesį į paveikslų, diagramų kokybę.

Straipsnio apimtis – ne mažiau kaip du A4 formato puslapiai.

Šrifto dydis (pt), šrifto stilius

Pavadinimas didžiosiomis raidėmis eilutės viduryje

14

pusjuodis

 

Autorius, kvalifikacinė kategorija / pedagoginis vardas

eilutės viduryje

12

pusjuodis

Organizacija (įstaigos pavadinimas) eilutės viduryje

10

pasviręs (kursyvu)

Pagrindinis tekstas (abipusė lygiuotė)

12

normalus

 

Formulės rašomos naudojant standartinį Word formulių redaktorių (Equation Editor)

12

 

Lentelės, schemos   numeruojamos. Lentelių, schemų, paveikslų pavadinimai po jais eilutės viduryje

10

normalus

Literatūros šaltiniai numeruojami pagal jų citavimo eiliškumą straipsnyje. Šaltinius pateikite pagal APA šaltinių sąrašo sudarymo taisykles.

10

normalus

 

Planuojama išleisti elektroninį straipsnių leidinį. Mokslinis, redakcinis komitetas pasilieka teisę atrinkti aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkančius straipsnius.

 

KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

Konferencija vyks 2019 m. balandžio 25 d. 10:00 – 16:00 val. Šiaulių universiteto bibliotekos 205 auditorijoje (Vytauto g. 84, Šiauliai). Dalyvių registracija 9:00 – 9:50 val.

 

Renginio pranešėjams ir dalyviams bus išduodami Šiaulių universiteto pažymėjimai.

 

Dalyvio mokestis be elektroninio straipsnių leidinio10 Eur. Pageidaujantiems kartu su kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimu gauti elektroninį straipsnių leidinį – 15 Eur.

Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu. Mokėjimo paskirties skiltyje būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę.

Banko duomenys:

Pavadinimas: LRSPA (Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija)

Įmonės kodas - 191957068

Adresas: P. Višinskio g. 25, 506 kab., LT 76351 Šiauliai

Bankas: AB Swedbank

SWIFT kodas: HABALT22

Sąskaitos nr.: LT137300010126119319

Mokėjimo paskirtis: vardas, pavardė, konferencijos mokestis. 

 

Dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija gali būti baigta anksčiau. Kviečiame nedelsti!

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:

dr. Laima Tomėnienė, Šiaulių miesto mokyklų specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, LRSPA tarybos narė

Jurgita Pintulienė, Šiaulių miesto mokyklų logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Raimonda Mikalauskienė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Sigita Denikytė, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ logopedė ekspertė

Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė

Asta Kairienė, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė

Ingrida Strockienė, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

Rasa Kasparienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė

Daiva Mačiūnaitė, Šiaulių Medelyno progimnazijos logopedė metodininkė

Justina Pundzienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos specialioji pedagogė

Ieva Valiukienė, Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos logopedė

 

 

MOKSLINIS IR REDAKCINIS KOMITETAS:

Renata Geležinienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė, dr.

Irena Kaffemanienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė, dr.

Rita Melienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė, dr.

Lina Miltenienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė, dr.

Laima Tomėnienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr.

Margarita Jurevičienė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė, dr.

Jurgita Pintulienė, Šiaulių miesto mokyklų logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Raimonda Mikalauskienė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metodinio būrelio pirmininkė