CLILCLIL 2011-11-28 – 2011-12-02 Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto lektorė dr. Renata Geležinienė dalyvavo pažintiniame vizite „CLIL – A strategių approach to enchancing key qualifications", kurį organizavo Stadtschulrat fur Wien Europa Buro, Viena, Austrija.

Pažintiniame vizite dalyvavo mokytojai, švietimo darbuotojai, inspektoriai, ekspertai, mokslininkai iš Italijos, Rumunijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Belgijos. Vizito metu susipažinta su integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymo(si) (CLIL) formos taikymu skirtingo amžiaus grupių besimokantiems pradinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo įstaigose. Vizito metu sudaryta galimybė įgyti ne tik teorinių žinių apie CLIL formą, bet ir stebėti CLIL taikymą pamokose, praktinėse veiklose. Rengiantis vizitui:

Siekiant kokybiškai dalyvauti vizite atstovaujant Šiaulių universitetą ir Lietuvą buvo:

· Išanalizuota mokslinė literatūra, švietimo dokumentai, apžvelgti vykdyti ir vykdomi projektai susiję su CLIL taikymu Lietuvos švietimo sistemoje: bendrajame ugdyme ir aukštajame moksle.

· Parengtas pranešimas "Lithuania educational system" kuriame pristatoma Lietuvos švietimo sistema, išryškinant CLIL taikymo aspektus, vykdytus projektus, reflektuojant asmeninę dalyvės patirtį.

Vizito metu suvokti svarbiausi CLIL formos požymiai ir sąsajos su veiksmingais pedagoginiais principais; inicijuotos konstruktyvios ir integruotos, įvairias edukacines sritis apimančios sąveikos su priimančios šalies institucijomis bei grupės dalyviais, plėtojant tarptautiškumą; pasirengta pristatyti CLIL vidinėms bei išorinėms suinteresuotoms grupėms, inicijuoti diskusijas apie CLIL; pritaikyti ir naudoti strategijas, kurios ugdytų besimokančiųjų kritinį mąstymą turinio ir kalbos požiūriu, pagrindines tarpasmeninės komunikacijos kompetencijas, gebėjimą vartoti kognityvinę akademinę kalbą, skatinant studentų kalbos ir dalyko mokymąsi bei mokymosi gebėjimų plėtojimą. Vizito metu aiškiai identifikuota ir įsisavinta CLIL tikslų įgyvendinimo būtinybė aukštosios mokyklos dėstytojo veikloje. Siekiant:

socialinių-ekonominių tikslų - parengti studentus gyventi daugiatautėje visuomenėje, įgyti geresnes perspektyvas darbo rinkoje;

socialinių-kultūrinių tikslų - ugdyti studentų toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms;

lingvistinių tikslų - suteikti studentams galimybę lavinti kalbinius įgūdžius, naudoti juos realiems praktiniams tikslams siekiant sėkmingo bendravimo užsienio kalba;

pedagoginių tikslų - plėtoti su moduliais susijusias žinias ir mokymosi gebėjimus, skatinti įsisavinti žinias naudojant naują mokymosi būdą.

Vizito metu įgytos žinios apie CLIL formas, jų taikymo patirtis plėtoja mano kaip dėstytojos tarptautiškumą ir mobilumą. Tai skatina mane atnaujinti studijų modulius (Special Pedagogue's Practical Placement in Mainstream School; Teacher's Practical Placement in Special Education Institution; Behavioural and Emotional Disorders), integruojant CLIL metodo elementus ir praplečiant galimybes Šiaulių universitete Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete studijuoti užsienio šalių studentams. CLIL dalinė integracija į jau esamą modulį "Elgesio ir emocijų sutrikimai" (modulis bus skaitomas pavasario semestre) inicijuos dalyko ir kalbos mokymąsi, ypatingą dėmesį kreipiant į akademinės kalbos ugdymą.

Mano kaip specialiosios pedagogės, dirbančios bendrojo lavinimo mokykloje su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais profesinė veikla plėtojama integruojant CLIL formą kaip projektinę veiklą. CLIL integravimas į Comenius projektines veiklas paskatins bendradarbiauti dalyko ir kalbos mokytojus, specialistus, tobulins kokybišką darbą komandoje aktualizuojant multikultūrinius aspektus. Tai sudarys puikią galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams gilinti užsienio kalbos žinias projektinės veiklos metu, siejant turinį su kalba.

Vizito metu įgytos žinios ir praktinė patirtis inicijuoja veiklos perspektyvas skirtingais lygmenimis:

asmeniniu lygmeniu - studijų modulių "Special Pedagogue's Practical Placement in Mainstream School", "Teacher's Practical Placement in Special Education Institution" atnaujinimas integruojant CLIL elementus; atnaujinto studijų modulio "Behavioural and Emotional Disorders" dėstymas pavasario semestre, praktiškai taikant CLIL metodus paskaitose;

bendradarbiavimo su kolegomis lygmeniu - Specialiosios pedagogikos katedros posėdyje pristatyta vizito ataskaita, apibrėžiant CLIL formos esmę ir galimus taikyti metodus paskaitose;

fakulteto lygmeniu - su vizito organizatoriumi European Office Vienna Board of Education aptartos ir numatytos perspektyvos kartu su Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetu dalyvauti projektinėje veikloje, sudarant galimybes fakulteto dėstytojams plėtoti žinias bei kompetencijas dalyko ir kalbos integruoto mokymo(si) (CLIL) srityje.

 

CLIL CLIL
CLIL

CLIL

 

 

1